Carica Milica i zmaj od Jastrepca

Vala Bogu, vala jedinome! Car Lazare sjede za večeru, Pokraj njega carica Milica; Milica je sjeta nevesela, U obrazu bl’jeda i potmula; A pita je slavan car Lazare. „O Milice, o moja carice! „Što te […]

Manastir Ježevica kod Čačka

Ban Milutin i Duka Hercegovac

Često knjige zemlju prehođahu, ni ko znade kuda, ni otkud su. Knjige idu od Prizrena grada, od srpskoga silna car-Stevana, na Požegu banu Milutinu; ‘vako care banu govoraše: „Slugo moja, bane Milutine, opremi se u […]

Skadar

Zidanje Skadra

Grad gradila tri brata rođena, Do tri brata, tri Mrnjavčevića: Jedno bješe Vukašine kralje, Drugo bješe Uglješa vojvoda, Treće bješe Mrnjavčević Gojko; Grad gradili Skadar na Bojani, Grad gradili tri godine dana, Tri godine sa […]

Ženidba Dušanova

Kad se ženi srpski car Stjepane, nadaleko zaprosi đevojku, u Leđanu, gradu latinskome, u latinskog kralja Mijaila, po imenu Roksandu đevojku; car je prosi, i kralj mu je daje. Car isprosi po knjigam’ đevojku, pak […]

Ženidba kneza Lazara

Vino pije silan car Stjepane u Prizrenu, gradu bijelome. Vino služi vjeran sluga Lazar, pa sve caru čašu preslužuje, a na cara krivo pogleduje. Care pita vjerna sluga Laza: „Oj Boga ti, vjeran slugo Lazo, […]

Dijete Jovan i ćerka cara Stefana

Bože mili, čuda velikoga! Od kako je svijet postanuo, nije ljepši cvijet procvatio, kako što je u Prizrenu gradu mila ćerca srpskog car-Stefana, a Milica lijepa đevojka. Milica je u kavezu rasla bez promjene petnaest […]

Banović Strahinja

Netko bješe Strahiniću bane, Bješe bane u malenoj Banjskoj, U malenoj Banjskoj kraj Kosova, Da takoga ne ima sokola. Jedno jutro bane podranio, Zove sluge i k sebe prizivlje: „Sluge moje! hitro pohitajte, „Sedlajte mi […]